Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

BGN-Gewichtsconsulent: Elma Verduijn, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulent

Cliënt: de persoon aan wie de door de BGN-gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger

Praktijkadres: de locatie waar de praktijk van de BGN-gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

 

Algemeen

De BGN-gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het zodanig opgegeven praktijk adres, tenzij onderling anders is afgesproken. Het is ook mogelijk om advies per telefoon of skype te ontvangen. Hier worden vooraf afspraken over gemaakt.

De BGN-gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op verwijzing van een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de BGN-gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient de cliënt de BGN-gewichtsconsulente hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering door geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de BGN-gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten van de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

 

Tussentijdse beëindiging pakket

Wanneer de cliënt besluit eerder te stoppen met de begeleiding is er een recht om binnen het jaar na de 1ste factuurdatum om de begeleiding van de overgebleven consulten weer op te pakken. Deze consulten moeten dus binnen een jaar zijn gebruikt anders komen ze te vervallen.

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw.

 

Tariefstelling

Betaling dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De gewichtsconsulent is gerechtigd een consult te weigeren indien de cliënt de betaling niet heeft voldaan.

De cliënt dient de rekening binnen 14 dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijving van elke 30 dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met €10,00 administratie kosten te verhogen.

Indien de nota na 30 dagen nog niet is voldaan is de gewichtsconsulente gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigde rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder ook de kosten van incasso en gerechtelijke kosten.

 

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloed liggen of waarvan bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk is kan de overeenkomst ontbonden worden voor dat deel dat nog niet nagekomen is. Vooruitbetaalde en nog niet genoten coaching worden gerestitueerd aan de cliënt. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Aansprakelijkheid

Het advies en/of begeleiding van de gewichtsconsulent is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet van de kant van de gewichtsconsulent.

De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Vergoeding zorgverzekeraar

De begeleiding door de BGN-gewichtsconsulent wordt door een groot aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk)vergoed. De voorwaarden voor deze vergoeding kunnen teruggevonden worden in eigen polis. De gewichtsconsulente staat niet garant voor het naleven van deze vergoeding door de zorgverzekeraar.

 

Geschillen en toepasselijk recht

Voor geschillen tussen de gewichtsconsulente en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van de behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door de inschakeling van de BGN te beslechten.

 

Toepasselijk recht en forum keuze

Allen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de BGN-gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.